Uredba o zaštiti neuređenih grobišta i grobova vojnih i posljeratnih žrtava (Škofja Loka)

Uredba o zaštiti neuređenih grobišta i grobova vojnih i posljeratnih žrtava (Škofja Loka)

31. svibnja 2016.
/ / /
Comments Closed

HRVATSKI

122. Uredba o zaštiti neuređenih grobišta i grobova vojnih i posljeratnih žrtava (Škofja Loka), stranica 133.

Na osnovu 7. člana uredbe o organizaciji i radu općinske skupštine (Uradni vestnik Gorenjske, broj 14/89) je Skupština općine Škofja Loka na sjednicama društvenopolitičkog vijeća, vijeća udruženog rada i vijeća mjesnih zajednica danom 24.6.1991 usvojila:

UREDBA
o zaštiti neuređenih grobišta i grobova vojnih i posljeratnih žrtava

1. članak

Dosad nepoznata vojna i posljeratna grobišta su pod zaštitom općine Škofja Loka i nedodirljiva su.

2. članak

Posmrtni ostatci žrtava ostaju gdje su sad zato jer nisu dozvoljeni nikakvi zahvati na grobištima. Zabranjeno je također bilo kakvo zadiranje u grobove koje nije dozvoljeno ovom uredbom.

3. članak

Dozvoljeni su samo zahvati čija svrha su dalnja istraživanja i potvrda postojanja grobišta pod stručnim vodstvom i uz suradnju Komisije Skupštine općine Škofja Loka za određivanje i uređenje grobišta, istraživanje posljeratnih likvidacija i drugih nepravilnosti na teritoriju općine Škofja Loka.

4. članak

Do donošenja novog zakona o pogrebnoj i grobarskoj djelatnosti i uređenju groblja urbanistički, komunalno i estetski
uređenje grobišta i njihovo označavanje regulira općina. Privremene zahvate zbog uređenja smiju obavljati samo društva i organizacije s odobrenjem općine.

5. članak

Udruženja i pojedinci koji se amterski bave s traženjem i označavanjem grobišta moraju svoju djelatnost uskladiti s radom komisije iz 3. članka ove uredbe.

6. članak

Pojedinac koji ne poštuje ovu uredbu se kažnjava s novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 dinara, pravne osobe s kaznom od 5.000 do 15.000 dinara i odgovorna osoba od 500 do 5.000 dinara.

7. člen

Ova uredba stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom listu Republike Slovenije

Br. 595-1/90
Škofja Loka, dana 25. lipnja 1991.

Predsjednik
Skupštine općine Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.


Preveo: Nikola Ćavar


SLOVENSKI:

122. Odlok o zavarovanju neurejenih grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev (Škofja Loka), Stran 133.

Na podlagi 7. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/89) je Skupščina občine Škofja Loka na sejah družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 24. 6. 1991 sprejela

ODLOK
o zavarovanju neurejenih grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev

1. člen

Doslej neznana vojna in povojna grobišča so v varstvu občine Škofja Loka in so nedotakljiva.

2. člen

Posmrtni ostanki žrtev ostanejo kjer so, zato niso dovoljeni nikakršni posegi v grobišča. Prepovedano pa je tudi vsako poseganje v grobove, ki ne bi bilo s tem odlokom dovoljeno.

3. člen

Dovoljeni so le posegi, katerih namen je nadaljnja raziskava in potrditev obstoja grobišč, in sicer pod strokovnim vodstvom in s sodelovanjem Komisije Skupščine občine Škofja Loka za ugotavljanje grobišč, raziskovanje povojnih pobojev in drugih nepravilnosti na območju občine Škofja Loka.

4. člen

Do sprejetja novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč krajinsko, komunalno in estetsko ureditev grobišč ter njihovo zaznamovanje ureja občina. Začasna ureditvena dela smejo opravljati samo od občine pooblaščene organizacije in društva.

5. člen

Združenja in posamezniki, ki so se ali se amatersko ukvarjajo z iskanjem in zaznamovanjem grobišč, morajo svojo dejavnost uskladiti z delom komisije iz 3. člena tega odloka.

6. člen

Posameznik, ki ravna v nasprotju s tem odlokom se kaznuje z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev, pravna oseba pa s kaznijo od 5.000 do 15.000 dinarjev in odgovorna oseba s kaznijo od 500 do 5.000 din.

7. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 595-1/90
Škofja Loka, dne 25. junija 1991.

Predsednik
Skupščine občine Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

Comments are closed.